Adresat: GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Sygnatura: RPO/681846/11/I/115.1 RZ

Data wystąpienia/sprawy: 2011-12-31

Opis:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie sposobu załatwiania skarg przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich coraz częściej otrzymuje skargi dotyczące możliwych nieprawidłowości w działaniach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W wielu przypadkach urząd dochodząc do przekonania, że w konkretnej sprawie nie doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, nie wydaje rozstrzygnięcia w odpowiedniej formie. Tymczasem z analizy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych wynika, że GIODO obowiązany jest do wydania decyzji administracyjnej nie tylko w sytuacjach naruszenia przepisów ustawy, ale także wtedy, gdy nie przychyla się do stanowiska skarżącego i nie stwierdza w konkretnej sprawie naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Pisma kierowane do skarżących nie tylko nie wskazują podstawy prawnej, w oparciu o którą następuje zakończenie konkretnej sprawy przez GIODO, ale nie zawierają również pouczenia co do możliwości złożenia od takiego rozstrzygnięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Niewyczerpanie przysługującego obywatelowi środka prawnego w ramach administracyjnego toku instancji uniemożliwia mu w konsekwencji uruchomienie sądowej kontroli podejmowanego rozstrzygnięcia. Działania tego rodzaju, w ocenie Rzecznika, podważają zaufanie obywateli do działań podejmowanych przez organy wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, nie czynią również zadość zasadom ogólnym Kodeksu postępowania administracyjnego, jak też budzą uzasadnione wątpliwości w świetle zagwarantowanych praw konstytucyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o poinformowanie o podjętych czynnościach w omawianym zakresie.


Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: 1615088.pdf


Data odpowiedzi: 2012-01-31

Opis odpowiedzi:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (31.01.2012 r.), wyjaśniając konkretne przykłady spraw podanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, poinformował, iż wątpliwości wyrażone w wystąpieniu odnośnie do formalnej prawidłowości postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, są niezasadne. Jednocześnie zapewnił, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ramach realizacji swoich ustawowych działań, w pełni przestrzega przepisów obowiązującego prawa.